เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซื้อวัสดุสำ หรับการสร้างและปรับปรุงฐานปฏิบัติการ ของ ฉก.ทพ.48 และ นขต. ประจำ ปีงบประมาณ 2565 (2,877,232.00 บาท)

37
650530-002