ผช.ผบ.ทบ และคณะ ติดตามตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานแผนการสกัดกั้นชายแดน และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมพื้นที่ชายแดนในพื้นที่ จ.นราธิวาส เน้นย้ำดำเนินการครอบคลุมทุกมิติ

223

           วันนี้ (27 เมษายน 2565 ) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรังจ.ปัตตานี พลเอก ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก/ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก และคณะเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่ จชต. พร้อมมอบนโยบายให้ส่วนที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมี พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, ผู้แทนกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้,  ผู้แทนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้,  ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่, หัวหน้าหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมประชุม

             จากนั้น เวลา 13.50 น. ณ ห้องประชุมด่านศุลกากรตากใบ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส พลเอก ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก/ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก และคณะลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ติดตามและตรวจเยี่ยมแผนการสกัดกั้นชายแดน และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมพื้นที่ชายแดน ทั้งนี้ แผนการสกัดกั้นตามแนวชายแดน แบ่งเป็นพื้นที่ทางลึก พื้นที่ตามแนวชายแดนทั้งทางน้ำ ทางบก และพื้นที่ทางอากาศ ในส่วนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมพื้นที่ชายแดน ดำเนินการทั้งระยะสั้น เพื่อป้องกัน สกัดกั้น ยับยั้งการลักลอบขนย้ายอาวุธ ยาเสพติด แรงงาน ต่างด้าว สิ่งผิดกฎหมายต่าง ๆ และระยะยาว เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีเอกภาพ และมีประสิทธิภาพสูงสุด เป้าหมายลดการก่อเหตุรุนแรง ลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ และให้การผ่านข้ามแดนเป็นไปอย่างที่ถูกต้อง ปัจจุบันถือว่าเป็นมาตรการสำคัญในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี โดยมี พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ รองแม่ทัพภาค 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่, หัวหน้าหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

             โอกาสนี้ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกและคณะ ได้รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโก-ลก และการก่อสร้างรั้วความมั่นคงชายแดน อิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ผู้บังคับการกรมทหารช่างที่ 11 และคณะได้ลงพื้นที่ตรวจพื้นที่ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งในพื้นที่ อ.ตากใบ (เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2564) กำหนดจุดก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ในปีงบประมาณ 2565 ระยะทาง 830 เมตร โดยได้กำหนดจุดก่อสร้างที่บ้านศรีพงัน ต.เกาะสะท้อน ล่าสุดกรมแผนที่ทหารได้ส่งข้อมูลหลักอ้างอิงเขตแดนและหลักอ้างอิงเสริมรวมทั้งร่องน้ำลึกให้กับศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพื่อใช้ประกอบการก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อย ในส่วนของความคืบหน้าการก่อสร้างรั้วความมั่นคง อิเล็กทรอนิกส์ ตามแนวชายแดน ศูนย์บูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ได้พิจารณาความต้องการ ระบบกล้อง CCTV ได้ดำเนินการติดตั้งในพื้นที่ชุมชนที่มีไฟฟ้าเข้าถึง และพื้นที่ช่องทางห่างไกลชุมชนไม่มีระบบไฟฟ้าเป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับใช้ลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมาย พิจารณาติดตั้งกล้องดักถ่าย เอ็นแคป (NCAPS) จำนวน 4 ท่าข้าม ได้แก่ ท่าข้ามบันได ต.เจ๊ะเห,ท่าข้ามศรีพงัน ต.เกาะสะท้อน,ท่าข้ามปะลุกา ต.โฆษิต และท่าข้ามกัวลอต๊ะ ต.นานาค ซึ่งการปฏิบัติงานโครงการสำคัญที่ผ่านมาได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ ติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมการสร้างกระบวนการรับรู้และลงพื้นที่ติดตามรับทราบปัญหาข้อขัดข้องและการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

            พร้อมกันนี้ ทางคณะฯ ได้เดินทางโดยเรือด่านศุลกากรตากใบ เพื่อตรวจตามแนวชายแดนทางน้ำและตรวจพื้นที่ในการดำเนินการก่อสร้างเขื่อนฯ และรั่วความมั่นคงชายแดน พร้อมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติการสกัดกั้นการเฝ้าตรวจและป้องกันชายแดน การจัดระเบียบพื้นที่ การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน เน้นย้ำกำลังพลสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าสิ่งผิดกฎหมาย ยาเสพติด สินค้าทางการเกษตร สินค้าหนีภาษี รวมถึงวางกำลังเฝ้าตรวจร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งพื้นที่เส้นทางบก เส้นทางน้ำ โดยปฏิบัติหน้าที่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า