ฉก.สงขลา 40 พบปะพัฒนาสัมพันธ์ ส่งเสริมการปฏิบัติตามศาสนกิจในห้วงของเดือนรอมฎอน

68

          เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2565 ที่ บ้านลำเปาเหนือ ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา หน่วยเฉพาะกิจสงขลา 40 จัดชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจ ลงพื้นที่พบปะพัฒนาสัมพันธ์ เพื่อแสดงความปรารถนาดีสู่พี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิม ตลอดจนส่งเสริมการปฏิบัติตามศาสนกิจในห้วงของเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ฮิจเราะห์ศักราช 1443 พร้อมทั้งได้มอบขนม เครื่องดื่มและน้ำผลไม้ ให้ประชาชนในพื้นที่ เพื่อใช้ในการละศีลอด (เปิดปอซอ)

          ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจของพี่น้องชาวไทยมุสลิมตลอดห้วงเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1443

หน่วยเฉพาะกิจสงขลา

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า