เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซื้อเครื่องบริโภค (๖๐๒,๔๐๐ บาท)

87
650411-25