เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซื้อเครื่องอุปกรณ์ (๑,๒๐๖,๐๐๐ บาท)

104
650411-24