ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงโรงจอดรถด้านหน้าอาคาร 4 กอ.รมน.ภาค ๔ สน. (977,900)

21
2.ตารางแสดงวงเงิน 11 เม.ย.65