ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงสนาม ฮ. ค่ายสิรินธร (12,408,600 บาท)

26
ตารางแสดงวงเงิน 11 เม.ย.65