ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสาเร็จรูปแบบถอดประกอบได้ (Knock Down) (8,077,500 บาท)

24
2.1ตารางแสดงวงเงิน 11 เม.ย.65