เผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ้างซ่อมปรับปรุงอาคารสำเร็จรูปแบบถอดประกอบได้ (Knock Down) (๘,๐๗๗,๕๐๐ บาท)

152
650409-01-2