เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ้างปรับปรุงสนาม ฮ. ค่ายสิรินธร (๑๒,๔๐๘,๖๐๐ บาท)

229
650409-01-3