รายงาน สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน ตอน ถุงยังชีพพระทาน สู่พี่น้องชายแดนใต้

68

ผลิตรายการโดย   ศปชส.กอ.รมน.ภาค 4 สน.

สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน  ศูนย์ประชาสัมพันธ์  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า