ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง จ้างซ่อมยานพาหนะสาย ขส.(รถยนต์) รายการจ้างซ่อม สป. ประจำปีงบประมาณ2565 (597,688.09บาท)

84