เร่งสร้างห้องสุขา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยด้อยโอกาส “เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน”

277

          เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 151 นำกำลังพลจิตอาสา และชุดช่างของหน่วย ร่วมกับเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ลงพื้นที่ไปยังหมู่ที่ 2 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เพื่อเร่งแก้ปัญหาความขาดแคลนห้องสุขาให้กับผู้ป่วยด้อยโอกาส คือ นางแยนะ  ยูโซะ ซึ่งมีฐานะยากจน, มีสติไม่สมประกอบ อาศัยอยู่กับสามีเพียงลำพัง 2 คน โดยเจ้าหน้าที่ได้เร่งทำการก่อสร้างห้องน้ำให้กับนางแยนะ  ยูโซะ เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่

          ทั้งนี้ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 151 ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องห้องสุขา โดยคัดเลือกจากประชาชนที่ยากไร้ ที่ไม่มีห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ห้องน้ำที่สะอาด เพื่อที่จะทำให้ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี อันจะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีสภาวะแวดล้อมที่ดีขึ้นด้วย โดยใช้แบบในการก่อสร้างแบบที่ได้มาตรฐาน โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนในท้องถิ่นในการก่อสร้าง ซึ่งความคืบหน้าการก่อสร้างห้องน้ำขณะนี้แคิดเป็น 98% ซึ่งจะทำการส่งมอบในเร็ววันนี้

ทหารมีไว้ทำไม เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน  กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่151

ศูนย์ประชาสัมพันธ์  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า