ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานของ บก.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งวดที่ ๑ (ห้วง ต.ค.๖๔-มี.ค.๖๕) ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๓,๒๖๓,๕๐๐.๐๐บาท)

209