ผอ.ศปพร. ตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มอบแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพล ณ ค่ายลพบุรีราเมศวร์ จังหวัดสงขลา

52

          เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. ที่ บก. คณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คณะที่ 4 ค่ายลพบุรีราเมศวร์ ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15/ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การปฏิบัติงานของ คณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คณะที่ 4 โดยได้รับฟังข้อมูลการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญในห้วงที่ผ่านมา พร้อมกับมอบแนวทางสำหรับการปฏิบัติงานตลอดจนรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงาน โดยมี พันเอก มานิตย์ เผ่าพงษ์จันทร์ รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15/รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผู้บังคับหน่วยทหาร และ ราษฎร ในพื้นที่ที่มีส่วนรับผิดชอบกับโครงการ อาทิ  ผู้บังคับการกรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่15 / หัวหน้าคณะทำงานที่ 4 , ฝ่ายอำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หัวหน้ากองพันสมาชิกราษฎรอาสารักหมู่บ้าน (อรบ. ) เปียน , หัวหน้ากองพันสมาชิกราษฎรอาสารักหมู่บ้าน (อรบ. ) คูหา – เขาแดง ,  หัวหน้ากองพันสมาชิกราษฎรอาสารักหมู่บ้าน (อรบ. ) บ้านโหนด ร่วมให้การต้อนรับ

          ทั้งนี้ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลังการ พบปะ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้กล่าวอวยพรปีใหม่ 2565 แก่กำลังพลและราษฎรที่มาร่วมต้อนรับ เน้นย้ำการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย สืบสาน รักษา ต่อยอด งานตามพระราชเสาวนีย์ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนปฏิบัติตนภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  อย่างเคร่งครัด

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า