รอง.ผอ.รมน.ภาค 4 สน. ประชุม บก.ควบคุม อส.จชต.ประจำเดือน มกราคม 2565

144

          เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมไทยต้องเป็นไทย ศูนย์ฝึกอบรมกองกำลังประจำถิ่นท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในการประชุม กองบังคับการควบคุมกองกำลังอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ และแนวโน้มสถานการณ์ในพื้นที่ รวมถึงผลการปฏิบัติงานที่สำคัญในห้วงที่ผ่านมา พร้อมรับฟังการชี้แจงจากศูนย์ปฏิบัติการอำเภอถึงผลการแก้ไขข้อบกพร่องของชุดคุ้มครองตำบล ที่ตกเกณฑ์การประเมิน โดยมีทั้งหมด 8 อำเภอในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ตกเกณฑ์การประเมิน เพื่อทำการแก้ไขข้อบกพร่องต่อไป

          ในโอกาสนี้ พลตรี ปราโมทย์  พรหมอินทร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า  ได้มอบแนวทาง สำหรับกำลังพลที่บรรจุในโครงสร้างต้องทำความเข้าใจและรู้จักบทบาท แยกแยะระหว่างภารกิจปกติของที่ทำการปกครองอำเภอ กับภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ ซึ่งมีความเกี่ยวพันเกื้อหนุนกัน สามารถบูรณาการภารกิจร่วมกันได้ แต่ต้องมีความชัดเจนในการบังคับบัญชาและการสั่งการ เพื่อมิให้กำลังพลทุกระดับเกิดความสับสน ทั้งนี้ด้านความพร้อมของกำลังพลกองร้อยอาสารักษาดินแดน ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอมีหน้าที่ในการคัดเลือกกำลังพลที่มีคุณภาพ เพื่อบรรจุลงปฏิบัติหน้าที่ประจำชุดคุ้มครองตำบล โดยคำนึงถึงคุณลักษณะที่สำคัญคือเป็นกำลังพลที่มีความประพฤติดี มีระเบียบวินัยสูง มีความมุ่งมั่นตั้งใจ และเสียสละ พร้อมกันนี้ให้ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเน้นเสริมสร้างสมรรถนะของกำลังพล ให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น ทั้งทางด้านทักษะ ทางยุทธวิธีและงานการข่าว ตลอดจนทักษะงานมวลชน ซึ่งชุดคุ้มครองตำบล มีภารกิจหลัก 3 ด้าน คือ ภารกิจด้านการข่าว ด้านยุทธการการควบคุมพื้นที่ และด้านกิจการพลเรือน  ซึ่งทุกภารกิจจำเป็นต้องมีความพร้อม มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจในทุกมิติ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า