ศูนย์สันติวิธี จัดการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ชุดเสริมสร้างความเข้าใจหญิง ในพื้นที่ 3 จชต. รุ่นที่ 1

249

วันนี้ (14 มกราคม 2565 ) ที่ห้องอบรมโรงเรียนการเมือง ศูนย์สันติวิธี ค่ายอิงคยุทธบริหาร ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ศูนย์สันติวิธี จัดการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ชุดเสริมสร้างความเข้าใจหญิงในพื้นที่ 3 จชต. ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 1 ขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหญิงเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานนาวิกโยธินกองทัพเรือ เข้ารับการฝึกอบรม ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

          สำหรับการอบรมในครั้งนี้ โดยมีการอบรมจำนวน 5 วัน ระหว่างวันที่ 10 -14 มกราคม 2565 โดยการอบรมมีหลักสูตรรวมถึงการจำลองสถานการณ์ต่างๆ ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติ เช่น การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19, การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ, การปลูกฝังให้เยาวชนรักสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการเข้าไปพบปะประชาชนตามชุมชนต่างๆ นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการอบรมยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และการลงพื้นที่เข้าพบปะประชาชนในพื้นที่ต่างๆ โดยหลังจากนี้ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหญิงจะได้นำความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนให้เกิดความชำนาญ และมีประสิทธิภาพต่อไป

ขอบคุณภาพ :  หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46

ศูนย์ประชาสัมพันธ์

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า