ทหารพราน 42 อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ เดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19

349

          วันนี้ (28 ธันวาคม 2564) เวลา 10.00 น. ที่ โรงพยาบาลยะหริ่ง ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี กองร้อยทหารพรานที่ 4203 ให้การสนับสนุนรถ รับ – ส่ง ประชาชนที่มีความเสี่ยงสูงจากศูนย์พักคอยประจำตำบล (CI) และประชาชนที่กักตัวอยู่ที่บ้าน (HI) เพื่อเดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ที่โรงพยาบาลยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ทั้งนี้มีผู้เข้ารับบริการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ประกอบด้วย ตำบลหนองแรต 4 ราย, ตำบลสาบัน 1 ราย, ตำบลมะนังยง 1 ราย, ตำบลบาโลย 5 ราย, และตำบลปิยามุมัง 2 ราย ซึ่งเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

          ทั้งนี้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 โดย กองร้อยทหารพรานที่ 4203 ได้ลงพื้นที่เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของบุคคลกรทางการแพทย์ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนในพื้นที่ในการสร้างความรักความสามัคคี ให้เกิดขึ้นในชุมชน และท้องถิ่น ตามนโยบายของกองทัพบก

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า