เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

73
ประกาศแผนการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงปฏิบ