ติดตามความคืบหน้า โครงการ “หน่วยเฉพาะกิจนราซ่อมสร้าง ปันสุข”

351

พันเอก ภาคิน  เกื้อกูล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 พร้อมด้วย พันตำรวจเอกหญิง นพวรรณ  ถีระวุฒิ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมทหารพรานที่ 48, หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48, กำนัน และผู้ใหญ่บ้านตำบลจวบ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการซ่อมที่พักอาศัยให้กับ นางซง  ยามา ณ บ้านเลขที่ 27 หมู่ที่ 5 บ้านโคก ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจนรา ซ่อมสร้าง ปันสุข“ ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมทั้งมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าของบ้าน

           สำหรับ โครงการ “หน่ายเฉพาะกิจนรา ซ่อมสร้าง ปันสุข” หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากปัญหาความไม่สงบ และสถานการณ์โควิด-19 จึงเข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในด้านที่พักอาศัยโดยการซ่อมแซมบ้านหรือสร้างบ้านให้กับประชาชนที่มีฐานะยากจน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยคัดเลือกครอบครัวเป้าหมายที่มีฐานะยากจนและเป็นบุคคลที่มีจิตสาธารณะ มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมเป็นอย่างดี เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า