กองกำลังเทพสตรี คุมเข้มแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย ตรวจยึดใบพืชกระท่อมสดกว่า 400 กิโลกรัม

929

         เจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ กองร้อยทหารราบที่ 5021 หมวดปืนเล็กที่ 2 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรบ้านประกอบ เจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 4305 ร่วมทำการออกลาดตระเวนจรยุทธ์และเฝ้าตรวจช่องทางตามแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย ยกระดับเพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังบุคคลลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย    ซึ่งอาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ตลอดจน ป้องกันการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบ

        ขณะที่เจ้าหน้าที่ได้เดินลาดตระเวนบริเวณหลักเขตแดน บ้านใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา นั้น ได้ตรวจพบใบพืชกระท่อมสด จำนวน 15 กระสอบ น้ำหนักรวม 411 กิโลกรัม วางตั้งอยู่จากการตรวจสอบ ไม่พบเอกสารหลักฐานการชำระภาษี หรือเอกสารที่แสดงการผ่านพิธีการทางศุลกากร จึงมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าของที่ตรวจพบดังกล่าว ได้มาโดยการกระทำความผิดหรือได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  อันเป็นความผิดตามมาตรา 242, มาตรา 246 ประกอบ มาตรา 166 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ 2560 ผู้ใดนำพาสิ่งของเข้ามาในราชอาณาจักรโดยยังมิได้เสียภาษีอากร หรือของต้องห้าม ของต้องจำกัด หรือของที่ยังมิได้ผ่านศุลกากรโดยถูกต้องฯ

        เจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการตรวจยึดสิ่งของดังกล่าวไว้เป็นของกลาง และนำกลับมาทำบันทึกการตรวจยึดไว้เป็นหลักฐาน โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 167 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 และดำเนินการส่งไปยังด่านศุลกากรบ้านประกอบ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

       ทั้งนี้ กองกำลังเทพสตรี ขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ หากพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบ สามารถร่วมแจ้งเบาะแส ได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 075-495-007 หรือหน่วยทหารในพื้นที่ เพื่อร่วมดูแลชุมชน พื้นที่ให้ปลอดภัยจากการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบไปด้วยกัน

กองกำลังเทพสตรี

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า