ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก” ตั้งแต่วันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2565 ณ พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส (เขากง) อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

280

          เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ในระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤษภาคม 2565 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นวันสำคัญและสากลของโลก

          เครือข่ายชาวพุทธ ร่วมกับ ภาครัฐ จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ซึ่งมีกิจกรรมสำคัญ อาทิ การทำบุญตักบาตร, การแสดงพระธรรมเทศนา, พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ, พิธีเวียนเทียน, พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของชาวพุทธที่มีความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา และจรรโลงไว้ซึ่งวันสำคัญของโลก

          พร้อมกันนี้ ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาพร้อมกันได้ที่ พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส (เขากง) อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ในระหว่างวันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2565

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า