กิจกรรม “หิ้วปิ่นโต เอามื้อสามัคคี สืบสานวิถีชาวนา” ตำบลโกตาบารู

208

          เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ แปลงนา บ้านกำปงบูเกะ หมู่ที่ 4 ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม “หิ้วปิ่นโต เอามื้อสามัคคี สืบสานวิถีชาวนา” (ลงแขกดำนา) เพื่ออนุรักษ์ประเพณี แบบวิถีชีวิตพื้นบ้าน สืบสานวัฒนธรรมไทย รวมถึงเสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายก้องสกุล จันทราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด มีส่วนราชการตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม ทั้งนี้ ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการเรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี นิทรรศการผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยวิทยาลัยชุมชนยะลา นิทรรศการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โดยบัณฑิตแรงงานอำเภอรามัน กิจกรรม “พาเรียน พาทำ” โดยโรงเรียนบ้านโกตาบารู

          นายก้องสกุล จันทราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า กิจกรรม “หิ้วปิ่นโต เอามื้อสามัคคี สืบสานวิถีชาวนา” ตำบลโกตาบารู นับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีเป็นอย่างยิ่ง เป็นการรวมพลังทุกภาคส่วนในพื้นที่ตำบลโกตาบารู เพื่อการเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตชาวนา เศรษฐกิจพอเพียง และสร้างความสามัคคีในหมู่บ้าน ตำบล รวมถึงการประชาสัมพันธ์ของดีที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วกัน และเป็นการสนองตอบนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ที่สำคัญเป็นการแสดงออกถึงความเข้มแข็งของทีมงานตำบลโกตาบารู ที่กำหนดจัดให้มีกิจกรรมดี ๆ เช่นนี้

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า