ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในพื้นที่ และ ติดตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของกองร้อย

79

          พันเอก ทวีรัตน์  เบญจาทิกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 ลงพื้นที่ฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 4511 บ้านสาเมาะ หมู่ที่ 1 ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในพื้นที่ และติดตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของกองร้อยดังกล่าว ซึ่งมีการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย ไก่ไข่ และการปลูกพืชผักสวนครัวต่างๆ ที่สามารถนำผลผลิต เพื่อเป็นแหล่งอาหารที่มีคุณภาพ ช่วยสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับกำลังพล ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

          จากนั้น ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 ได้ลงพื้นที่ไปยังบ้านสาเมาะ หมู่ที่ 1 ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อเข้าพบปะพูดคุยกับผู้นำศาสนา และผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ หารือแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านต่างๆ พร้อมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอ ข้อเรียกร้อง ตลอดจนความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

          ต่อมา พันเอก ทวีรัตน์  เบญจาทิกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ กองร้อยทหารพรานที่ 4511 โดยได้เน้นย้ำในเรื่องการปฏิบัติงาน ตามจุดตรวจ/จุดสกัด ให้มีการเพิ่มมาตรการตรวจสอบบุคคลหรือสิ่งต้องสงสัยและยานพาหนะ และมีความพร้อมตลอดเวลา สามารถตอบโต้ฝ่ายตรงข้ามได้ทันท่วงที อีกทั้งได้เน้นย้ำ การตรวจค้นรถบุคคลต้องสงสัยให้ปฏิบัติภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ในการป้องกันตนเอง พร้อมมอบสิ่งของบริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า