รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงาน ชคต. ในพื้นที่ จ.ยะลา เดินหน้าเสริมความเข้มแข็งเน้นย้ำกระบวนการมีส่วนร่วมภายในชุมชน

61

          วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2564) เวลา 09.15 น. พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (4) พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานชุดคุ้มครองตำบลเกะรอ  อำเภอรามัน จังหวัดยะลา  เพื่อตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการ รวมถึงมอบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) โดยในที่ประชุมได้มีการบรรยายสรุปสถานภาพกำลังพลตามโครงสร้าง, การปฏิบัติงานตามมาตรการ รปภ.ฐานปฏิบัติการ, แผนป้องกันตำบล 3 ขั้น, การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ และประเด็นอื่นๆ นอกจากนี้กองบังคับการควบคุมกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้  (บก.ควบคุม อส. จชต.) ยังได้ชี้แจงเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานรอบปี 2564 โดยได้มอบแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ ชคต. ในส่วนที่ยังไม่ผ่านการประเมิน เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผลมากที่สุด

          โดย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้เน้นย้ำปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของ ชคต. ต้องมีความเข้มแข็งตั้งแต่ส่วนการบังคับบัญชา, หน่วยควบคุมทางยุทธการ, กระบวนการมีส่วนร่วม, ฐานปฏิบัติการและกำลังพล รวมถึงการแก้ไขข้อบกพร่องจากการประเมิน

          จากนั้นเวลา 10.45 น. ที่ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลตะโละหะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (4) พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานชุดคุ้มครองตำบล โดยมีหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลตะโละหะลอ บรรยายสรุปภาพรวมพื้นที่รับผิดชอบ, มาตรการ รปภ.ฐานปฏิบัติการ และการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ เช่นการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจร่วมกับฝ่ายทหารตำรวจในพื้นที่ การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานรอบปี 2564 โดยบก.ควบคุม อส. จชต. โดยได้มอบแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ ชคต. ในส่วนที่ยังไม่ผ่านการประเมิน เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผลมากที่สุดในประเด็นต่างๆเช่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางกายภาพ ฐานปฏิบัติการ, ความพร้อมของกำลังพล, อำนาจหน้าที่ในการบังคับบัญชา, กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการหนุนเสริมการทำงานตามแผนของ ชคต. และภารกิจสำคัญของ ชคต.

          โอกาสนี้ พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (4) ได้มอบโอวาทและแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่ชุดคุ้มครองตำบลทั้ง 2 แห่งว่า ในวันนี้ตั้งใจเดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานของ ชคต. ซึ่งที่ผ่านมามีผลการปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้กำลังพลทุกนายมีความภาคภูมิใจที่เราได้ปฎิบัติหน้าที่เป็นชุดคุ้มครองตำบล บทบาทหน้าที่ของ ชคต. นั้นไม่ได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อไปสู้รบกับใคร แต่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้พวกเรามีความระมัดระวังในการดูแลตนเองดูแลพี่น้องประชาชน และดูแลพื้นที่ของตนเอง ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาก็สามารถดูแลพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งที่อยากจะฝากให้กำลังพลทุกนายได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดคือการรักษาสภาพร่างกายให้มีความพร้อม ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงตลอดเวลา ,ต้องเรียนรู้หลักยุทธวิธีตามที่หน่วยเฉพาะกิจประจำพื้นที่หรือเจ้าหน้าที่โครงเข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพ, ต้องรู้เรื่องงานด้านจัดการงานด้านการข่าว, มาตรการการปฎิบัติ 3 นอก 4 ใน, มีความเข้าใจในแผนปฏิบัติการโดยเฉพาะแผนประเชิญเหตุ ต้องมีการซักซ้อมแผนประเชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอและเรื่องสุดท้ายคือการระมัดระวังตนเองจากสถานการณ์ โควิด-19  ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องตระหนัก เพราะหากมีผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อจะส่งผลกระทบต่อการปฎิบัติงานได้ นอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำเรื่องวางตนในการเลือกตั้ง นายก อบต. และ สมาชิกสภา อบต. ในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. 2564 นี้ กำลังพลทุกนายต้องวางตัวเป็นกลาง รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง ต้องไม่มีการไปปฏิบัติหน้าที่ที่นอกเหนือจากหน้าที่ปกติที่อาจจะทำให้เกิดปัญหาตามมาได้

ศูนย์ประชาสัมพันธ์   กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า