หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ในพื้นที่ ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา เป็นหลังที่ 26

612

        พันเอก โกเมธ  รัตนผ่องใส ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียน นางสาวยาวารี  เล๊าะหมิ และครอบครัว ซึ่งเป็นครอบครัวผู้ที่มีฐานะยากจนที่พักอาศัยบ้านเลขที่ 79 บ้านเจาะตาแม หมู่ที่ 4 ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เพื่อติดตามความคืบหน้าในการสร้างที่พักอาศัยจากโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน” สร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ ซึ่งหลังนี้เป็นหลังที่ 26 โดย หน่วยเฉพาะกิจยะลา เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่

        ทั้งนี้ ในการก่อสร้างบ้านหลังดังกล่าว เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนผู้ยากไร้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยเฉพาะกิจประจำพื้นที่ จัดกำลังพลชุดช่าง ร่วมกับผู้มีจิตอาสา เข้าดำเนินการก่อสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ให้ผ่านพันความทุกข์ยากไปด้วยกัน และเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ว่ายามประชาชนมีความเดือดร้อน ทหารไม่เคยทอดทิ้งท่าน อย่างไรก็ตามโครงการนี้ ยังได้รับความร่วมมือ ความช่วยเหลือจากผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี จึงทำให้การสร้างบ้าน ได้ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ เมื่อผู้รับมีความสุข เราผู้ให้ก็มีความสุขด้วย

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า