รองแม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานสร้างความตระหนักรู้ การประชาสัมพันธ์และการขับเคลื่อน ชคต. หน่วยขึ้นตรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

235

          วันที่ (8 ธันวาคม 256) เวลา 08.50 น. ณ ห้องประชุม หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ค่ายจุฬาภรณ์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลตรี ปราโมทย์  พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะฝ่ายอำนวยการฯลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อติดตามการปฏิบัติงานเสริมสร้างเข้าใจ และการสร้างความตระหนักรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ และการขับเคลื่อนหน่วยชุดคุ้มครองตำบล และสนับสนุนแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2566 ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และตอบสนองนโยบายการเสริมสร้างสันติสุขของผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 โดยมี นาวาเอก จตุพล  ชูช่วย รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ 33 และหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินกองทัพเรือ ให้การต้อนรับและร่วมประชุม

          จากนั้นเวลา 11.00 น. รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะฯ ได้เดินทางต่อไปยังหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เพื่อรับฟังการบรรยายการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงจังหวัดนราธิวาส ถึงผลการปฏิบัติงานการสร้างความตระหนักรู้การประชาสัมพันธ์ และการขับเคลื่อนของชุดคุ้มครองตำบลในพื้นที่ในห้วงที่ผ่านมา โดยมี รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส, ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานในพื้นที่และหน่วยเฉพาะกิจตำรวจนราธิวาส 93 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

          พลตรี ปราโมทย์  พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า สำหรับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานครั้งนี้ เป็นการตรวจเยี่ยมติดตามรวมถึงมามอบแนวทางนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่หน่วยขึ้นตรงของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมทั้งพบปะและสอบถามปัญหาข้อขัดข้องในการปฎิบัติงาน รวมถึงสถานการณ์ในพื้นที่ ตลอดจนได้เน้นย้ำเรื่องการปฎิบัติงานให้ทุกหน่วยได้มีการประสานการทำงานระหว่างกันเพื่อความต่อเนื่องงานในทุกภารกิจ ส่วนเรื่องการฝึกเพิ่มขีดความสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของชุดคุ้มครองตำบล ทุกหน่วยได้ฝึกและมีการประเมินมาโดยตลอดซึ่งเห็นถึงความเข้มแข็ง และชุดคุ้มครองตำบลทุกหน่วยต้องมีความพร้อมในการรองรับภารกิจเชิงรับทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสร้างพื้นที่ชุมชนให้ปลอดภัย ทั้งนี้ทุกหน่วยต้อง ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายข้อสั่งการข้อเน้นย้ำโดยเฉพาะมาตรการสร้างความปลอดภัยทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่เองรวมถึงพื้นที่ชุมชน และประชาชนต้องมีความปลอดภัย ทุกครั้งที่ลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่กำลังพลเจ้าหน้าที่ต้องมีความรู้ มีความเข้าใจต่อภารกิจ และต้องตื่นตัวอยู่เสมอ ไม่ประมาท ในการปฏิบัติเเต่ละภารกิจ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า