วันนี้ได้เห็นถึงศักยภาพ ความสามารถ ความมุ่งมั่นตั้งใจที่เหล่า อส.จชต. ทุกท่านได้รับการฝึก ซึ่งต้องขอขอบคุณ กองทัพบก/กอ.รมน.ภาค 4 สน. ที่ให้การสนับสนุนการฝึกในครั้งนี้ หวังว่าหลังจากนี้ พี่น้อง อส. จชต. จะมีความเข้มแข็ง นำสิ่งที่เรียนรู้มาปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้ทุกคนผนึกกำลังกันทำงานดูแลความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชน และเป็นความภาคภูมิใจให้กับประเทศชาติต่อไป

32

นายกองใหญ่ อนุทิน  ชาญวีรกูล

รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

30 พ.ค. 67

 

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า