ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงของ ศสว. งวดที่ ๒ ไตรมาส ๔ ( เดือน ส.ค.๖๔ ) ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ ของ ศสว. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศสว.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๘๙,๐๕๒.๐๐ บาท

419
640822-002

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.