ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงของ ศสว. งวดที่ ๒ ไตรมาสที่ ๔ (เดือน ส.ค.๖๔) ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ ( P๖๔๐๘๐๐๓๐๑๒๑ )( ๗๘๙,๐๕๒.๐๐ บาท )

517
640822-003

ศูนย์สันติวิธี