ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการ ปรับปรุงสนามเทนนิส กอ.รมน.ภาค ๔ สน. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท

155
640822-001

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.