ประกาศราคากลางและรายละเอียดในการคำนวณราคากลางสำหรับงานจ้างก่อสร้างให้ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณงานก่อสร้าง (Factor F) ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างของ ศสว. งวดที่ ๒ ไตรมาส ๓ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศสว. กอ.รมน.ภาค ๔ สน. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๕,๗๕๐.๐๐ บาท

392
640514-003

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.