ประเมินความเข้มแข็งของชุดคุ้มครองตำบลในพื้นที่ จ.ปัตตานี

418

        หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ติดตามและการตรวจประเมินความเข้มแข็งของชุดคุ้มครองตำบล รอบที่ 2 ในพื้นที่อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี โดยมี 6 ชุดคุ้มครองตำบล ประกอบด้วย ชุดคุ้มครองตำบล ตะโล๊ะดือรามัน, ชุดคุ้มครองตำบลดอน, ชุดคุ้มครองตำบลบ้านนอก, ชุดคุ้มครองตำบลท่าข้าม, ชุดคุ้มครองตำบลน้ำบ่อ และ ชุดคุ้มครองตำบลคอกกระบือ โดยมี พันเอก ณรงค์ฤทธิ์  พูลทรัพย์ เป็นหัวหน้าคณะตรวจประเมินความเข้มแข็งของชุดคุ้มครองตำบลในครั้งนี้

        การตรวจเยี่ยมประเมินครั้งนี้ ได้เน้นย้ำการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองกำลังประจำถิ่น ด้านกำลังพล ด้านยุทธวิธี และการฝึก รวมถึงด้านการปฏิบัติงานประสานกับหน่วยกำลังในพื้นที่ โดยเฉพาะด้านการข่าว เพื่อป้องกันเหตุร้าย สามารถสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในพื้นที่ให้เกิดเป็นผลสัมฤทธิ์มากที่สุด

เราจะก้าวผ่านวิกฤตโควิดไปด้วยกัน

หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า