กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหนัา จัดพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา 2566 เพื่อส่งเสริมเผยแผ่พุทธศาสนาในพื้นที่

151

          เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2566 เวลา 18.30 น. ณ เขาพระศรีศากยมุนีพุทธโคดม ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลตรี ไพศาล หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2566  เพื่อให้กำลังพลได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงความสำคัญทางพระพุทธศาสนาและน้อมนำหลักธรรมที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ทั้งยังเป็นการส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา ตลอดจนกำลังพลของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

          ทั้งนี้ วันมาฆบูชา ได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน คือ พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา และมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ พระภิกษุ 1,250 รูป ได้มาประชุมพร้อมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย, พระภิกษุทั้งหมดนั้นเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง, พระภิกษุทั้งหมดนั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6, และตรงกับขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 จึงเรียกวันนี้อีกอย่างหนึ่งว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” สำหรับพิธีการเวียนรอบปูชนียวัตถุหรือปูชนียสถานเพื่อเป็นการแสดงความเคารพนั้น ไทยได้รับมาจากอินเดียพร้อมกับพระพุทธศาสนา และปรับประยุกต์ให้เข้ากับพื้นฐานทางวัฒนธรรมของไทยโดยนำมาใช้เป็นการแสดงความบูชาต่อพระรัตนตรัยมาตั้งแต่โบราณโดยการเวียนเทียน ในปัจจุบันจะกระทำกันในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา วันอัฏฐมีบูชา

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า