แม่ทัพภาคที่ 4 มอบสิ่งของอุปโภค บริโภคให้กับสมาชิกเครือข่ายวิทยุเครื่องแดง เพื่อความมั่นคง สร้างขวัญกำลังใจ เน้นย้ำปฏิบัติงานภายใต้มาตรการ covid -19 อย่างเคร่งครัด

215

        วันนี้ 6 สิงหาคม 2564  เวลา 16.30 น ที่ สโมสรค่ายเสนาณรงค์  มณฑลทหารบกที่ 42 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของอุปโภค บริโภคให้กับสมาชิกเครือข่ายวิทยุเครื่องแดงเพื่อความมั่นคง เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกเครือข่ายวิทยุเครื่องแดง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ที่ได้ส่งผลกระทบด้านต่างๆ ในวงกว้าง โดยมี ผู้แทนสมาชิกเครือข่ายเครื่องแดงเพื่อความมั่นคงจำนวน 24 รายรับมอบในครั้งนี้

        โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้พบปะ พูดคุยให้กำลังใจกับเครือข่ายวิทยุเครื่องแดง พร้อมขอบคุณการทำงานของสมาชิกทุกคนในห้วงที่ผ่านมา เพราะสมาชิกทุกคนถือเป็นส่วนที่มีความสำคัญในการช่วยเหลือ สนับสนุนงานเจ้าหน้าที่ในการร่วมกันเฝ้าระวัง ป้องกัน ตรวจสอบ และรายงานเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างมาก ทั้งปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ตลอดจนปัญหาด้านความมั่นคงในเขตพื้นที่รับผิดชอบด้วยความรวดเร็วและทันเวลา ก่อนมอบแนวทางในการปฏิบัติงานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจ เน้นย้ำให้สมาชิกได้ปฏิบัติงานภายใต้มาตรการการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด

        สำหรับการมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้กับสมาชิกเครือข่ายวิทยุเครื่องแดงเพื่อความมั่นคงในวันนี้ เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนรวมไปถึงเครือข่ายสมาชิกวิทยุเครื่องแดง เพื่อความมั่นคง ซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขายและภาคบริการจนทำให้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวเช่นกัน ศูนย์วิทยุเครื่องแดงเพื่อความมั่นคง นำโดยนางบงกช กาญจนแก้ว ประธานศูนย์วิทยุเครื่องแดงเพื่อความมั่นคง มีความห่วงใยในคุณภาพชีวิต  จึงร่วมจัดหาสิ่งของอุปโภค บริโภคเพื่อแจกจ่ายให้กับสมาชิกจำนวน 200 ชุด เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย สร้างขวัญ และกำลังใจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้ดีขึ้นต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า