ผอ.ศปพร. เป็นผู้แทน แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมงานฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ 85 ปี พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา ด้วยความเลื่อมใสศรัทธา

440

          เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 0700 น. ที่วัดประชุมชลธารา ตำบลสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นผู้แทน พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ร่วมงานในพิธีฉลองอายุวัฒนมงคล ครบรอบ 85 ปี พระเทพศีลวิสุทธิ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะที่ 18/ เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตแด่พระเทพศีลวิสุทธ์ ซึ่งเป็นพระนักพัฒนาและเป็นที่พึ่งทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ พร้อมทั้งยังเป็นผู้นำในการสร้างความสามัคคีระหว่างประชาชนโดยไม่มีการแบ่งแยกศาสนา  โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ คณะศิษยานุศิษย์ และประชาชนทั้งชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม ร่วมงานจำนวนมาก

          โดย พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา พร้อมทั้ง พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้พบปะ และมอบร่มเป็นที่ระลึกแก่ผู้นำศาสนา และชาวไทยมุสลิมที่เดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความรักใคร่ และความสมัครสมานสามัคคีระหว่างสองศาสนา ซึ่งถือเป็นภาพแห่งความประทับใจที่น่าจดจำ  ซึ่งพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้เห็นความสมัครสมานสามัคคีระหว่างชาวไทยพุทธ และชาวไทยมุสลิมที่มาร่วมงานในครั้งนี้ เราทุกคนควรจะรักษาคุณงามความดีที่เรามีให้แก่กันและกันไว้ให้คงอยู่ตลอดไป เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นพลังสำคัญที่จะทำให้ชุมชนของเราเข้มแข็ง และนำมาซึ่งความสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

          ทั้งนี้ พิธีฉลองอายุวัฒนมงคล พระเทพศีลวิสุทธิ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะที่ 18/ เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารานั้น ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา ซึ่งปีนี้ถือเป็นปีที่ 20 ของการจัดงาน โดยพี่น้องชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี และอำเภอใกล้เคียงที่มาร่วมงานในวันนี้ ได้ร่วมอวยพรให้ท่านเจ้าคุณฯ มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีอายุยืนนาน อยู่เป็นที่พึ่งของพี่น้องชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมตลอดไป

          สำหรับ พระเทพศีลวิสุทธิ์ (อ่อน ทนฺตจิตฺโต) เกิดเมื่อวันที่ 07 มกราคม พุทธศักราช 2481 อุปสมบท 16 มิถุนายน พุทธศักราช 2502 มีชีวิตอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขวัญและกำลังใจ กลายเป็นสิ่งที่สำคัญ ในการดำรงชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น พระเทพศีลวิสุทธิ์ (อ่อน ทันตจิตโต) พระเถระอีกรูปหนึ่งที่เป็นหลักชัยและหลักใจของชาวเมืองนราธิวาส อาศัยหลักธรรมแห่งความเมตตาและแนวทางสันติวิธี ให้พี่น้องญาติโยมสามารถดำรงชีวิตประจำวันได้ด้วยความเข้มแข็ง มีชีวิตที่เป็นสุขตามอัตภาพ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า