ศบค. ประกาศ!! มาตรการปิดกิจการและสถานประกอบการ เพิ่มเติม 10 สถานที่/ประเภทกิจการ ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) ใน 13 จังหวัดที่ประกาศเป็นพื้นที่สูงสุดและเข้มงวด เพื่อลดความเสี่ยง

398

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

NewNormalชีวิตวิถีใหม่

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า