ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก่อนมอบแนวทางการปฏิบัติงาน ขับเคลื่อนงานตามโครงการ สร้างประโยชน์ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้

828

        วันนี้ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น.​ ที่ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลโท​ เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี พลตรี ไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15/ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คณะทำงาน ฝ่ายอำนวยการส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

        โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของหน่วย ตามแผนงานประจำปีและ แผนการขับเคลื่อนโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565 -2569 ระยะ 5 ปี ก่อนมอบนโยบายการปฏิบัติงาน เพื่อให้ภารกิจของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ เกิดประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ซึ่งจะมีหัวหน้าคณะทำงานทั้ง 4 จังหวัดบูรณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ รับผิดชอบวางแผนอำนวยการขับเคลื่อนงานต่าง ๆ ตามแผน ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ได้มีพระราชดำริให้ส่วนราชการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยมีพระราชประสงค์เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีอาชีพ มีรายได้ มีความเป็นอยู่ที่ดี เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง เป็นแหล่งจ้างงานให้แก่ชาวบ้านที่ยากจน และเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดสารพิษให้แก่ชุมชนตลอดจนเป็นแหล่งวิชาความรู้ รวมเป็นถึง พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า