ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการ ซ่อมบารุงและปรับปรุง ศฝ.ยว. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑,๒๑๒,๑๐๐.๐๐ บาท

153
640627-001

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.