ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการซ่อมบำรุงและปรับปรุง ศฝ.ยว. ( P๖๔๐๖๐๐๒๒๗๒๑ )( ๑๑,๒๑๒,๑๐๐.๐๐ บาท )

146
640618-009

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.