ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการปรับปรุงอาคารสำเร็จรูปแบบถอดประกอบได้ (Knock Down) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพิ่มเติม ( P๖๔๐๖๐๐๒๒๗๑๘ )( ๘,๑๘๖,๒๐๐.๐๐ บาท )

215
640618-010

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.