ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการซื้อวัสดุสำหรับการเคลื่อนย้าย/สร้างและปรับปรุงฐานปฏิบัติการของ ฉก.ทพ.๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพิ่มเติม ( P๖๔๐๖๐๐๒๒๗๒๕ )( ๘๙๗,๙๓๒.๐๐ บาท )

182
640618-011

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.