ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการจัดหา สป.ป้อมสนาม (สบ.สาย ช.) ของ กกล.ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพิ่มเติม ( P๖๔๐๖๐๐๒๒๗๑๖ )( ๙,๐๒๓,๓๕๐.๐๐ บาท )

308
640618-008

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.