ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ ซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงปฏิบัติการภาคพื้น (ธุรการ) สนับสนุน กอ.รมน.ภาค ๔ สน. (กกล.ทบ.) ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพิ่มเติม หน่วยงานเจ้าของโครงการ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๗,๘๓๑,๔๔๕.๐๐ บาท

336
640616-003

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.