ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงปฏิบัติการภาคพื้น (ธุรการ) สนับสนุนกอ.รมน.ภาค ๔ สน. (กกล.ทบ.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพิ่มเติม ( P๖๔๐๖๐๐๑๘๙๘๗ )( ๑๗,๘๓๑,๔๔๕.๐๐ บาท )

402
640616-004

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.