เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ พร้อมถ่ายทอดความรู้ การฝึกทบทวน (Unit School) เพื่อการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

184

        วันนี้ 23 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 20 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ติดตามผลการปฏิบัติงาน มอบแนวทางนโยบายให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ สอดคล้องกับสถานการณ์ และเหตุการณ์ สร้างพื้นที่ให้ปลอดเหตุประชาชนมีความปลอดภัย ควบคู่กับงานกิจการพลเรือน สร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชนเกิดการมีส่วนร่วมในการสร้างพื้นที่ให้เกิดความเข้มแข็ง สร้างความเชื่อมั่นอุ่นใจให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชน ในทุกสถานการณ์ และทุกโอกาส

        ในโอกาสนี้แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ตรวจเยี่ยม การฝึกทบทวนกำลังพลภายในหน่วย (Unit School) ที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 20 ได้จัดทำการฝึกขึ้น เพื่อให้กำลังพลเกิดความรู้ สร้างความชำนาญ เพิ่มพูนประสบการณ์ และนำประโยชน์จากการเรียนรู้นี้ไปใช้ประกอบการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้นำความรู้และประสบการณ์การทำงานในพื้นที่แนะนำ ถ่ายทอดให้แก่ผู้เขารับการฝึก ในภาวะการเป็นผู้นำที่ดี และยุทธวิธีต่าง ๆ ในครั้งนี้ด้วย

        สำหรับการฝึกทบทวนกำลังพลภายในหน่วย (Unit School) เป็นนโยบายของกองทัพบกให้หน่วยจัดการฝึกทบทวนกำลังพลภายในหน่วยอย่างเสมอ ทั้งนี้เพื่อเพิ่งองค์ความรู้ เพิ่มขีดความสามารถ ความชำนาญในการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ประมาทและทันต่อสถานการณ์ ควบคู่ไปกับการพัฒนาหน่วย ก่อนที่แม่ทัพภาคที่ 4 จะได้แจกจ่ายอาหารกลาง พบปะพูดคุยเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ ให้สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่สร้างความเชื่อมั่นให้แก่พี่น้องประชาชนต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า