กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคุณภาพประชาชนเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและมอบกายอุปกรณ์ สร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชน ในพื้นที่ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

382

          วันนี้ (13 กันยายน 2565) ศูนย์ประสานการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับโรงพยาบาลรือเสาะ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคุณภาพประชาชนเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและมอบกายอุปกรณ์ ที่นอนยางพาราสำหรับผู้ป่วยติดเตียง สร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชน ในพื้นที่ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยมี ร้อยเอก ประสิทธิ์  วงษ์ประเสริฐ พร้อมด้วย ร้อยโทหญิง วิจัย  สกุลแก้ว หัวหน้าชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน ศูนย์ประสานการแพทย์จังหวัดชายแดนใต้, ร้อยตรี สุชาติ  โชติรัตน์ ผู้ช่วยนายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46, ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจพร้อมมอบกายอุปกรณ์ และถุงยังชีพให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและให้กำลังใจในการดำเนินชีวิต

          สำหรับการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและมอบถุงกายอุปกรณ์ในครั้งนี้ ได้มอบให้ผู้ป่วยฯ จำนวน 6 ราย ได้แก่ นายพีรกรณ์  สะอุ อายุ 31 ปี, นายดอเล๊าะ  หะมะ อายุ 64 ปี, นายวามิง  วาจิ อายุ 92 ปี, นางสาวฟิรดาวส์  สะแตโต๊ะ อายุ 28 ปี, นางปีเยาะ  อูมาแง อายุ 84 ปี และ นางสาวกิ่งการญ์  การวิชา อายุ 58 ปี สร้างรอยยิ้ม สร้างขวัญกำลังใจที่ดีให้กับผู้ป่วยรวมถึงญาติ และครอบครัว เพื่อแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานทุกภาคส่วนให้ความสำคัญใส่ใจเรื่องคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และพร้อมจะดูแลประชาชนในทุกความเดือดร้อน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า