อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี จัดประชุมสภาสันติสุขตำบล (กรณีพิเศษ) สร้างความเข้าใจให้กับประชาชน ร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่   

1030

     เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี สภาสันติสุขตำบล อำเภอยะหริ่ง จัดกิจกรรมการประชุมสภาสันติสุขตำบล (กรณีพิเศษ) ในพื้นที่ตะโละกาโปร์ เพื่อชี้แจงปัญหากรณีเกิดเหตุการณ์ยิงผู้ใหญ่บ้านเสียชีวิต เหตุเกิดในพื้นที่หมู่ 3 ตำบลตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564  นอกจากนี้ยังจัดขึ้นเพื่อเป็นการพบปะพัฒนาสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็นในการแก้ปัญหา โดยให้สภาสันติสุขตำบลเป็นศูนย์กลางการดำเนินกิจกรรมของชุมชน รวมถึงการสร้างการรับรู้แบบบูรณาการในมิติความมั่นคงและการพัฒนา พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ในมาตรการและแนวทางการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19  เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของชุมชนอีกด้วย โดยมี พันเอก สุรเทพ  หนูแก้ว รองผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการฝ่ายปกครอง, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่นประธานสภาสันติสุขตําบล, ประธานชุมชนและพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม

     พันเอก สุรเทพ  หนูแก้ว รองผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า สันติสุขของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คงไม่สามารถเกิดขึ้นได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้คือผู้แทนของประชาชนในพื้นที่ ที่จะช่วยกันสร้างความรับรู้ความเข้าใจ ซึ่งสภาสันติสุขตําบลเกิดการร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการประชุมร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อนำพาความสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่  โดยรัฐบาลมีบทบาทในการหนุนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจสร้างแนวคิดและกระบวนการในการพัฒนาชุมชน ให้กับผู้นำชุมชน 4 เสาหลัก โดยให้สภาสันติสุขตําบลเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการร่วมประชุมหารือ นำไปสู่การขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาของชุมชน

     ทั้งนี้ สภาสันติสุขตำบล เป็นแนวทางในการแสวงหาทางออก เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สะท้อนความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ทั้งยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า