ทหารพราน เดินหน้าโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน เพื่อน้อง ๆ ในโรงเรียน  อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

1153

        หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกำลังพลของหน่วย เข้าพบปะพูดคุยกับบุคคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวและอุปกรณ์การเกษตร พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรแบบพอเพียงภายในโรงเรียน เพื่อน้อง ๆ รวมทั้งแนะนำหลักการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ทั้งนี้ กำลังพลของหน่วยได้สาธิตทำเกษตรพอเพียง เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจถึงขั้นตอนต่าง ๆ ในแปลงเกษตรสาธิตของโรงเรียน เพื่อนำไปต่อยอด ในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาต่อไป โดยทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ได้ดำเนินตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา จำนวน 2 โรงเรียน ประกอบด้วย

1.โรงเรียนบ้านวังสำราญ ในพื้นที่หมู่บ้านสันติสุข บ้านกูแบรายอ หมู่ที่ 4 ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

2.โรงเรียนบ้านสะเอะใน หมู่ที่ 4 ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

        สำหรับการดำเนินโครงการดังกล่าว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ต้องการให้ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน เข้าไปดำเนินการในโรงเรียนพื้นที่รับผิดชอบทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดยะลา เพื่อขยายผลโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน เพื่อน้อง ๆ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการทหารพันธุ์ดีของหน่วยทหารต่อไป

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า