ปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ในโครงการ “เยาวชนและประชาชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ” ประจำปี 2564

1991

        เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 โดย เสนาธิการ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ร่วมกับ ปลัดอาวุโส อำเภอกาบัง, หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.1(กาบัง), ส่วนราชการ, คณะครู และนักเรียนโรงเรียนกาบังพิทยาคม ร่วมให้การต้อนรับ พันเอกทิม เรือนโต รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลา ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ “เยาวชนและประชาชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ” ประจำปี 2564 เพื่อเสริมสร้างปลุกฝังจิตสำนึกให้กับเยาวชนและประชาชน ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูด้วยการอบรมให้ความรู้ในการปกป้องอนุรักษ์ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการดูแลรักษาด้วยตนเอง อีกทั้งเยาวชนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของความร่วมมือร่วมใจกัน ร่วมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้วยตนเอง ตลอดจนเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ต่อไป ณ โรงเรียนกาบังพิทยาคม อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 ส่วนหน้า

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47